Expertní skupina projektu Climarchinet v České republice 2021-2022


Tato skupina je tvořena odborníky, kteří se nad rámec svého vlastního oboru a profesního zájmu zabývají překážkami a výzvami, jež stojí v cestě udržitelnému, uhlíkově neutrálnímu stavebnictví. Cílem projektové spolupráce jsou konkrétní výsledky aplikovatelné v praxi, nejen v ČR.

 

Členové expertní skupiny v ČR:

 • Ing. arch. Josef Tlustý =  Architekt /ČKA, člen rady CPD 

Absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury. Studia završil diplomním projektem: Revitalizace ledáren v Praze Braníku – Galerie výtvarného umění v ateliéru architekta Jana Sedláka.
Udržitelností se v rámci spolupráce s AB Ateliérem a účastí na vzdělávacích akcích pořádaných CPD zabývá od roku 2009. V rámci vlastní praxe se zabývá projekty a řízením staveb energeticky pasivních domů.
Od roku 2019 členem CPD. Od roku 2020 člen Rady CPD, kde intenzivně spolupracuje na projektu Clim Archi Net. Ten si klade za cíl otevření širší diskuse s architekty, municipalitami a institucemi v oblasti udržitelnosti. Cílem je dosažení větší informovanosti odborné veřejnosti a veřejné správy v této sféře a pomoci tak naší zemi ve směřování k uhlíkové neutralitě. 

 • Ing. arch. Jan Soukup = Architekt / ISU ČKA

Již od studia architektury se věnoval stavbám z přírodních materiálů a participativnímu navrhování. V současnosti s Markem Dohelským ve studiu Second nature rozvíjí tyto poznatky v projektech sdíleného bydlení / cohousingů a v zavádění principů cirkulární architektury do návrhové fáze projektů. Spoluinicioval českou dekalraci architektů za udržitelnost Architects for future a zaměřuje se na aktuální výzvu, dosažení uhlíkově neutrální architektury jako po stránce provozní, tak materiálové. 

 • doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. = Odborník na energetiku budov, docent na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Přednáší na Fakultě strojní ČVUT v Praze o obnovitelných zdrojích energie a zásobování teplem a zároveň vede výzkumné oddělení Energetické systémy budov ve výzkumném centru ČVUT UCEEB v Buštěhradě. Jeho výzkumné aktivity se soustředí na solární tepelnou techniku, pokročilá tepelná čerpadla a systémy akumulace energie. Je řešitelem řady národních i mezinárodních výzkumných projektů. Jádro jeho aktivit pro praxi tvoří smluvní výzkum v oblasti navrhování energetických koncepcí budov, systémů pro energeticky plusové čtvrti, včetně jejich tepelných sítí. 
 • Ing. Radim Kohoutek = Energetický specialista / APES, DS Energy Consulting
Od roku 2003 se věnuje projektům úspor a zejména projektům řešeným metodou Energy Performance Contracting (EPC), z toho 12 let ve společnosti SIEMENS, kde pracoval 4 roky jako projektový manažer a následně 8 let jako ředitel obchodního úseku energetických služeb. V roce 2010 byl u založení Asociace poskytovatelů energetických služeb, kde působil řadu let jako jeden z místopředsedů, od roku 2019 zastupuje APES jako výkonný ředitel. Je zároveň jednatelem konzultační společnosti DS Energy Consulting, která se zaměřuje na poradenství v oblasti udržitelné energetiky a přípravu projektů řešených metodou EPC a Performance Design & Build.
 • Ing. Vladimír Kubeček = Ekonom / VŠE Praha
Vladimír Kubeček působí na Vysoké škole ekonomické v Praze v Centru ekonomiky regulovaných odvětví a na Karlově univerzitě v Centru pro otázky životního prostředí, kde se zaměřuje na energetické strategie, nástroje transformace energetického systému a regulaci v energetice, zároveň působí v oddělení strategie a business developmentu společnosti ČEPS. Před návratem do ČR působil jako ředitel sekce statistiky uhlí, elektřiny a obnovitelných zdrojů Centra energetických dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) v Paříži.
 • Mgr. Ing. Anna Francová = Právník / Frank Bold Advokáti
Je partnerkou v advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti. Mezi její specializace patří energetické právo, mimo jiné brání klienty proti nesprávnému či nezákonnému postupu kontrolních orgánů. V posledních letech se věnuje otázkám implementace evropských předpisů do národního práva. Z praktického úhlu pohledu se v týmu podílí na řešení otázek spojených s využitím energetiky v rámci komunit a nastavení komunit tak, aby mohly v maximální možné míře využívat jejich výhod. Je autorkou nebo spoluautorkou více než desítky právních analýz v oblasti energetiky. Zabývá se také zpracováním zadávací dokumentace, administrace veřejných zakázek nebo přípravě dialogů mezi zadavateli a dodavateli, či vyhlašovateli soutěží a účastníky. 
 • Ing. Stanislav Kutáček  =  Ekonom / Frank Bold Advokáti
 Je senior byznys konzultant ve Frank Bold Advokáti. S klienty konzultuje zejména projekty týkající se komunitní energetiky, zabývá se vztahy obcí a investorů, problematikou udržitelného stavitelství a tématy spojenými s novou legislativou EU, která se týká ESG a Green Dealu. Podílel se mimo jiné na přípravě cyklu vzdělávacích konferencí Bold Future a na stejnojmenné publikaci s katalogem praktických opatření pro udržitelnou výstavbu. V minulosti pracoval jako finanční ředitel Frank Bold. Je mimo jiné zakladatelem a předsedou družstva prvního českého carsharingu Autonapůl.
 
 • Ing. Tomáš Vanický = odborný  garant projektu ClimArchiNet / ředitel CPD

Je od roku 2018 ředitelem Centra pasivního domu v ČR. V roce 2019 vydal společně s předními českými architekty Deklaraci udržitelnosti, která podporuje změnu přístupu všech účastníků stavebního sektoru směrem k udržitelné architektuře. Tomáš vystudoval Fakultu stavební ČVUT, obor stavební fyzika. Kariéru začal ve společnosti Enviros. Od roku 2011 se věnuje obnově budov v památkových zónách s cílem zlepšení jejich energetického standardu. Jeho cílem je inspirovat trh vyšším standardem budov, směřovat tržní prostředí ke kvalitním, komfortním, zdravým, dosažitelným a energeticky úsporným budovám.
Projekt se v letech 2020-2022 zaměřuje na diskusní formáty s odborníky a příklady dobré praxe: 

 • 2 kulaté stoly 
 • 3 diskusní workshopy
 • 1 mezinárodní konference na téma Spojení staveb & udržitelnosti
 • 3 denní exkurze po příkladech dobré praxe udržitelné architektury v Berlíně (Německo)

Více o realizovaných akcích najdete na naší spádové stránce k projektu Climarchinet. 

Výsledky analýz z pracovních setkání expertní skupiny se stanou základem dokumentu, který navrhne konkrétní kroky a postupy, jak nasměrovat stavebnictví v ČR k uhlíkové neutralitě.