Stručné info k projektu ClimArchiNet:

Název: Architekti navrhují proklimatické inovace budov 
Zkratka: ClimArchiNet 
Podpořeno: Evropskou iniciativou pro klima (EUKI)
Doba trvání projektu: 11/2020 - 04/2022
Vedoucí projektu: Institut pasivního domu, Slovenská republika
Partner projektu: Centrum pasivního domu, Česká republika

Centrum pasivního domu v ČR společně s iepd 

Architekti dnes sehrávají jednu z klíčových rolí při navrhování budov, které pak ovlivňují mnoho generací. Proto jsme se v Centru pasivního domu rozhodli aktivně zapojit do projektové spolupráce s naším dlouholetým partnerem Inštitútem pre pasívne domy na Slovensku​​​

Na cestě k uhlíkové neutralitě

Ve stavebnictví je přechod na co nejvyšší energetickou náročnost budov rozhodujícím faktorem na cestě k uhlíkové neutralitě. Hlavním cílem mezinárodního projektu ClimArchiNet je zvýšit povědomí architektů o významném vlivu budov na emise CO2. Cílem projektu je podpořit transformaci stavebnictví na standardy zelené ekonomiky v souladu s požadavky evropské iniciativy - tzv. Green Deal. 
  1. Za tímto účelem Expetní týmy projektu s dalšími odborníky hledají společně řešení a identifikují překážky během odborných diskuzí u kulatých stolů a workshopů jak v Čechách tak na Slovensku.
  2. Výsledky analýz z těchto diskuzních aktivit projektu se stanou základem pro strategický dokument.
  3. Součástí aktivit projektu je vzdělávání a inspirace architektů prostřednictvím návštěv příkladů dobré praxe udržitelné architektury v zahraničí a sdílení inovativních architektonických přístupů nejen na mezinárodních konferencích.

Výsledky projektu, relevantní informace, příklady dobré praxe, jakož i prezentace a příspěvky dotčených a zapojených organizací jsou průběžně zveřejňovány na této Climarchi.net platformě, která zároveň slouží jako platforma pro výměnu zkušeností s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost.
Videozáznamy z realizovanách akcí projektu a další inspirativní výstupy  najdete ve stručném rozcestníku zde. 

Projekt ClimArchiNet je podporovaný Evropskou iniciativou na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

O EUKI :

EUKI je nástroj financování projektů německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem EUKI je podpora a spolupráce v oblasti klimatu v rámci Evropské unie za účelem snížení emisí skleníkových plynů. Toho dosahuje prostřednictvím mezinárodního dialogu a spolupráce a výměny znalostí a zkušeností.

Projekty podporované v rámci EUKI musí splňovat následující požadavky:

  1. Posilování znalostí a zvyšování povědomí s cílem podpořit ochranu klimatu a environmentální, sociální a ekonomické podmínky spojené s opatřeními v oblasti klimatu.
  2. Podpora výměny osvědčených postupů, předávání znalostí a zkušeností a vytváření sítí na podporu transformačních procesů a příznivých rámcových podmínek pro snižování emisí skleníkových plynů.
  3. Budování mostů mezi programy EU prostřednictvím budování kapacit a rozvoje koncepcí a projektů, které umožní využít evropské fondy pro inovativní a progresivní opatření v oblasti klimatu.
Cílovými skupinami různých dvoustranných a mnohostranných akcí jsou vlády, obce, občanská společnost, spotřebitelé a podniky. Hlavní pozornost je věnována spolupráci s členskými státy EU ve střední, východní a jižní Evropě. Více o EUKI zde.