Aktivity projektu na Slovensku - súhrn

Medzinárodný projekt ClimArchiNet / Climate Architects Network
Názov projektu: Architects design pro-climatic building innovations 
          
Trvanie: 11/2020 – 04/2022
Partner projektu: Inštitút pre pasívne domy
Expertný tím na Slovensku

Okrúhly stôl 1 SR
Termín: online  21. 1. 2021 
Info: Otvorenie témy a úvodné prezentácie expertov

Okrúhly stôl 1 bol úvodným podujatím projektu ClimArchiNet. V diskusii vystúpili poprední experti v oblasti architektúry, stavebníctva a energetiky. 
Výstupy: témy diskusie a záznam tu.

Workshop 1 SR
Termín: online  23. 3. 2021 
Info: Identifikovanie bariér a príležitostí

Diskutujúci a hostia otvorene pomenovávali prekážky, ktoré stoja pred Slovenskom, aby sa dostalo k cieľu uhlíkovo neutrálneho stavebníctva. 
Výstupy: témy diskusie a záznam tu. 

Workshop 2 SR
Termín: online  6. 5. 2021 
Info: Odporúčania a synergie riešení

Expertný tím identifikoval, aké sú príklady najlepšej praxe a skúsenosti, ktoré najlepšie ilustrujú požadovaný cieľový stav a aké sú konkrétne odporúčania, ktoré povedú k implementácii riešení.
Výstupy: témy diskusie a záznam tu.

Workshop 3 SR
Termín: online  27. 10. 2021 
Info: Spolupráca s Fakultou architektúry

Zadanie ateliéru vzniklo v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina. Výsledky (študentské práce) budú tvoriť podklad pri spracovaní nového územného plánu mesta. Jedná sa o územia nevyužívaného koľajiska severne od centra mesta, ktoré sú v kontakte s riekou Váh. Ide o koncept tranformácie brownfieldu, ktorý má svojou atraktívnou polohou veľký potenciál prepojiť centrum mesta s riekou.
Výstupy: témy diskusie a záznam tu.

Workshop 4 SR
Termín: online  9.3. 2022 
Info: Problematika faktoru primárnej energie

V programe odzneli výsledky mikroštúdie, ktorá sa zaoberá nastavením hodnôt faktora primárnej energie na Slovensku a ich vplyvu na energetickú hospodárnosť budov pripojených do sústav centralizovaného zásobovania teplom, ako aj konkrétne príklady z praxe. Správne nastavenie požiadaviek, ktorých súčasťou je aj spôsob výpočtu faktora primárnej energie pre systém CZT (podľa vyhlášky MHSR č. 308/2016 platnej od 01. 01. 2017) je dôležitou súčasťou cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
Výstupy: témy diskusie a záznam tu.

Okrúhly stôl 2 SR
Termín: online  22.3. 2022 
Info: Ako transfromovať mestá a regióny na uhlíkovo neutrálne

Spolupráca s expertami a Úniou miest Slovenska. Mestské oblasti sa podieľajú 60 – 80 % na celosvetovej spotrebe energie a približne rovnakou mierou aj na produkcii emisií CO₂. Napriek svojmu doterajšiemu negatívnemu dopadu na klimatické zmeny sa mestá stávajú zároveň perspektívnym nástrojom na efektívne dosiahnutie klimatických cieľov. 
Výstupy: témy diskusie a záznam tu.

Podcast UAU

Diskusia pre milovníkov architektúry, životného prostredia a udržateľného životného štýlu. Architektúra formuje prostredie, formuje nás. Zanecháva odtlačok doby, v ktorej vzniká. Čo zanechá tá súčasná? Ak vás tieto témy zaujímajú, počúvajte a (možno) zbadáte to, čo bolo pred vami doposiaľ ukryté. 
Tu nájdete rozhovory: Podcast UAU

Konferencia A0 SR
Termín: 13.4.2022
V Novej Cvernovke v Bratislave konal už 4. ročník konferencie Budovy A0 – konferencia trochu inak, ktorá sa zaoberá vplyvom architektúry na životné prostredie a klimatickú krízu. Sme to my, ktorí súčasný konzumný spôsob života dokážeme zmeniť, architekti, inžinieri, developeri, politici, úradníci, obyvatelia, všetci, ktorí svojimi rozhodnutiami tvoríme budúcnosť.
Stránka konferencie: www.2022.iepd.sk
Výstupy: článok o konferencii a záznam tu. 

ClimArchiTrip - exkurzia v Rakúsku
Termín: 28.-30.4. 2022

Ako záver nášho projektu ClimArchiNet – s podporou EUKI – European Climate Initiative sme sa vybrali na študijnú cestu. Zažili sme nabité 3 dni v Rakúsku, 15+ inšpiratívnych architektonických diel, bývanie v pasívnom hoteli a to všetko v skvelej spoločnosti. Sme veľmi radi, že sme spolu nielen skúmali architektonické diela, ale aj sa navzájom spoznávali, zabávali sa a diskutovali o témach nám blízkych. 
Fotografie a opis navštívených objektov nájdete tu. 

Strategický dokument projektu ClimArchiNet v SR 

Odborná analýza skupiny expertov.
Slovenská jazyková verzia na stiahnutie tu. 
Anglická jazyková verzia na stiahnutie tu. 

 

Aktivity projektu ClimArchiNet v ČR - souhrn: 

​​​​​​Mezinárodní Projekt ClimArchiNet / Climate Architects Network
Název projektu: Architects design pro-climatic building innovations 
          
Doba trvání projektu: 11/2020 – 04/2022
Partner projektu: Centrum pasivního domu

Expertní tým projektu v České republice a přizvaní hosté popsán zde.  

Projekt se v letech 2020-2022 zaměřoval na diskusní formáty s odborníky a příklady dobré praxe: 

Kulatý stůl č. 1  ČR
Termín: on-line  21. 1. 2021 od 10-12 h.

Info: Otevření tématu projektu a diskuze. 
Centrum pasivního domu tímto Kulatým stolem oficiálně zahájilo odbornou diskuzi k realizovanému projektu ClimArchiNet / Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu.
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce zde.  

Workshop č. 1  ČR
​​​​​Termín: on-line 18. 3. 2021 od 15 -17h. 
Info: Existující nástroje a metodiky s požadavky na udržitelnost
Expertní skupina hledala odpovědi na otázky: Jak můžeme prakticky změnit přístupy k navrhování budov, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a budou podporovat adaptaci budov na změny klimatu v ČR. Jaké existující metodiky používat pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost. Společně poukázali na jejich silné a slabé stránky. 
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce zde.

Workshop č. 2  ČR
Termín: on-line 22. 4. 2021 od 10-12h. 
Info: Vhodnost použití metody Performance Design&Build v praxi

Expertní skupina diskutovala blíže témata: Jaké jsou silné a slabé stránky metody DesignBuild & Performance? Přesvědčí pilotní projekt této metodiky "Nová dětská léčebna v Ostrově u Macochy" i budoucí veřejné investory? Budou právě obce a města motivátorem změny při zadávání udržitelné architektury? 
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce  zde.

Workshop č. 3 ČR 
Termín: on-line Virtuální Centrum 25. 2. 2022 od 10 -12h. 
Info: Rozcestník pro veřejného zadavatele udržitelné architektury

Jak do architektonických soutěží dostat parametry udržitelnosti. Jak inovovat soutěže - s ohledem na TAXONOMII, ESG . Jak specifikovat/inovovat zadávání rozdílné výše investic.  Jak tyto body navazovat na dotační tituly (zvýšení motivace a informovanosti architektů a obcí).
Výstupem otevřené diskuze expertní skupiny a odborníků z řad zástupců měst a obcí je MAPA - popis modelového procesu postupu veřejného investora při zadávání výstavby nové a adaptované budovy s parametry udržitelnosti směrem k architektovi.
Výstupy: diskutovaná témata popsána zde.

Závěrečný Kulatý stůl č. 2 ČR 
Termín: na živo v budově MŽP ČR + on-line Webex 1. 4. 2022 (10-12h) 
Cíl závěrečné odborné diskuze: 
Prezentace výsledků projektu ClimArchiNet a zhodnocení jeho výstupů během odborné diskuse s expertním týmem projektu a přizvanými hosty. Společné doporučení konkrétních postupů a inovativních řešení a jejich aplikace do praxe: např. potřeba návrhu nástroje pro veřejného zadavatele a jeho orientaci v procesu tvorby správného zadání udržitelné architektury na návrh / výstavbu / renovaci budov / čtvrtí s optimálními náklady a hledání odborných kapacit a konkrétních finančních zdrojů pro dokončení tohoto nástroje.
Výstupy jsou zapracovány do Strategického dokumentu projektu, viz. text níže.
Videozáznam z akce zde

Mezinárodní konference na téma Spojení staveb & udržitelnosti ČR
Termín: on-line Konference  30. 11. 2021 živý přenos z budovy ČSOB Kampus.
Info: Konference probíhala v Unikátním Virtuálním Centru Udržitelnosti. Celodenním programem v rámci živého přenosu provázel moderátor Vladimír Kořen. Experti z oboru představili 18 videopříspěvků plných praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury.
Program doplnilo 6 živých panelových diskuzí.
Výstupy: diskutovaná témata, videozáznam akce po registraci do Virtuálního CENTRA k nalezení zde.
Vstoupit do virtuálního centra můžete bezplatně přes registraci na webu konference.
Program záznamu konference najdete zde. 

ClimArchiTRIP BERLIN / Udržitelná architektura na dotek ČR
3 denní studijní cesta po příkladech dobré praxe udržitelné architektury v Berlíně / Německo
Termín: 20-22.4. 2022
Cílová skupina: praktikující architekti, projektanti, energetičtí specialisté, soukromé firmy ze stavebního sektoru, zástupci měst a státní správy
Přečtěte si autorský článek Karolíny Vránkové "6 zkušeností z Berlína".

Info: Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně jsme pro skupinu 24 odborníků z České republiky připravili 3denní studijní cestu po inspirativních budovách s odbornými průvodci a tlumočníkem do českého jazyka. Cílem exkurze v terénu bylo v praxi představit, na 6 příkladech současné výstavby v Berlíně, budovy s velmi nízkou energetickou náročností a současné technologie, jako je řízená mechanická ventilace, fotovoltaika, systémy hospodaření s šedou vodou, zelené fasády a střechy. Sledovali jsme technické parametry a další informace z procesu přípravy projektu, realizace stavby a samotném provozu budov s parametry udržitelnosti. Budovy nás zajímali nejen z hlediska provozní potřeby energie a také energie potřebné na výrobu, výstavbu a demolici budovy (LCA).  Během programu bylo možné živě diskutovat udržitelná opatření, jako jsou přírodní a recyklovatelné stavební materiály, hospodaření s vodou, zelené fasády a střechy a rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie ve městech.
Výstupy: Více informací k navštíveným budovám ke stažení zde.

Strategický dokument projektu ClimArchiNet v ČR 
Výstupy a doporučení Expertní skupiny projektu. 
Čj jazyková verze ke stažení zde. 
Aj jazyková verze ke stažení zde

Cílová skupina: praktikující architekti, projektanti, energetičtí specialisté, soukromé firmy ze stavebního sektoru, zástupci měst a státní správy
Připravili jsme souhrn zjištění, dostupných podkladů a názorů expertů z jednotlivých oborů, kteří se do projektu zapojili v rámci výše popsaných diskusí, pracovních seminářů a mezinárodní konference. Snahou bylo přispět k lepší spolupráci zpracovatelů (v roli architektů) a zadavatelů (veřejné správy) veřejných zakázek v rámci přípravy a realizace budov s velmi nízkou potřebou energie, adaptovaných na změny klimatu.

Více informací o realizovaných akcích v ČR najdete na naší spádové stránce k projektu Climarchinet. 

Děkujeme České komoře architektů za záštitu nad projektem ClimArchiNet a jeho aktivitami v roce 2021 a 2022.