Nová Cvernovka sa za necelých 5 rokov stala kultúrnou inštitúciou presadzujúcou hodnoty slobody, demokracie a otvorenosti, čo vyjadruje najmä cez svoj multižánrový kultúrny a vzdelávací program, ktorý ročne navštevuje viac ako 25 tisíc ľudí. Nadácia sama osebe realizuje aktivity, ktoré majú za cieľ budovať povedomie o kultúre, kreatívnom priemysle – jej cieľom je taktiež povzbudzovať občiansky aktivizmus. Tvorivosť a vynaliezavosť komunity prispieva k nevyhnutnej zmene uvažovania ľudí o vlastnom spôsobe života a jeho vplyvu na životné prostredie. Na Novú Cvernovku sa preto nahliada ako na súčasť Green Deal pre Bratislavu. Zároveň je však súčasťou európskej „renovačnej vlny“ a nového európskeho Bauhausu.

Revitalizácia budovy bývalého internátu

Nové Centrum pre metropolitné inovácie (CMI.BA) bude jednou z prvých budov energeticky plusových budov na Slovensku, ktoré produkujú viac energie, ako spotrebujú. Na celkovej podlahovej ploche 6 500 m2 bude CMI.BA ponúkať rôzne funkcie vrátane cenovo dostupného bývania vo forme CoHousing-u, pracovných priestorov a kancelárií pre umelcov, mimovládne organizácie a verejné služby.

V kontexte inovatívnej, no radikálnej premeny v sebe prepojí architektúru a technológie s hodnotami udržateľného komunitného a sociálneho rozvoja. Tento projekt predstavuje obrovskú príležitosť na vytvorenie inšpiratívneho modelu udržateľnej a humánnej obnovy budov v mestskom prostredí. Jeho cieľom je fyzická aj funkčná transformácia budovy s vytvorením ideálneho priestoru pre rôzne pilotné, inovatívne a social impact projekty prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju miest. 

Prvý cohousing na Slovensku

Model dostupného nájomného bývania s komunitnými prvkami - v regionálnom kontexte však nejde o obyčajnú transformáciu a reklasifikáciu priestoru, ale o pomerne nekompromisnú zmenu paradigmy uvažovania ľudí na Slovensku o spôsobe vlastného bývania a žitia, a jeho vplyvu na životné prostredie. Vo výsledku tak nepôjde iba o budovu s energeticky plusovým štandardom, ale o životaschopný koncept – tzv. social ecology – založený na synergiách medzi uspokojovaním sociálnych potrieb, ako sú dostupnosť či komunikácia a uplatňovaním environmentálnych princípov, ako sú inteligentný manažment zdrojov či nízke až nulové emisie. Vývoj konceptu a výsledná architektonická forma, na ktorej pracuje ateliér PLURAL by mala dokazovať praktickú aplikáciu design thinking-u so zámerom dosiahnuť sociálnu, environmentálnu a finančnú udržateľnosť. Rátať však bude aj s programovou nadstavbou, nakoľko budova bude zasadená do areálu, ktorý svojimi aktivitami už teraz napĺňa kultúrnu aj vzdelávaciu funkciu. Dôraz je kladený aj na istú replikovateľnosť uskutočnených riešení a disemináciu know-how. 

Na projekte po obsahovej aj technologickej stránke spolupracujú partneri z Nemecka, konkrétne Fachhochschule Potsdam – University of applied Sciences a Institute for creative sustainability z Berlína a Inštitút pre Pasívne domy (IEPD) zo Slovenska. Unikátnosť projektu podčiarkuje fakt, že príprava štúdie a projektovej dokumentácie sa deje na základe integrálneho, participatívneho plánovania v spolupráci s existujúcou komunitou rezidentov, ktorí tak prispievajú k tvorbe vlastného životného prostredia.

Viac informácií na https://www.buildingsocialecology.org/

Návrh od PLURAL architects