V stavebníctve je smerovanie k najvyššej možnej energetickej hospodárnosti budov rozhodujúcim faktorom na ceste k uhlíkovej neutralite. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie architektov o významnom vplyve budov na produkciu emisií CO2. Zámerom projektu je podporiť transformáciu stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy – tzv. Green Deal. 

Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu budú hľadať riešenia a identifikovať bariéry počas diskusií za okrúhlymi stolmi a počas workshopov. Výsledky analýz pracovných stretnutí expertného tímu sa stanú základom strategického dokumentu. Súčasťou aktivít bude vzdelávanie a inšpirácia architektov návštevou príkladov dobrej praxe v zahraničí, ako aj zdieľanie inovatívnych architektonických prístupov počas medzinárodných konferencií.

Výsledky projektu, dôležité informácie, príklady dobrej praxe, ako aj prezentácie a vstupy dotknutých a zapojených organizácií budú  priebežne zverejňované na online platforme, ktorá bude slúžiť aj ako platforma na výmenu skúseností s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.

 

O EUKI :

EUKI je nástroj financovania projektov zo strany nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochrana prírody a jadrová bezpečnosť (BMU). Hlavným cieľom EUKI je podpora a spolupráca v oblasti klímy v rámci Európskej únie s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov. Uskutočňuje to prostredníctvom medzinárodného dialógu ako aj spolupráce, ako aj výmeny poznatkov a skúseností.

Projekty podporované v rámci EUKI musia splniť nasledovné požiadavky:

  • Posilnenie vedomostí a zvyšovanie povedomia s cieľom povzbudiť ochranu klímy, ekologické, sociálne a ekonomické podmienky spojené s opatreniami v oblasti klímy
  • Podpora výmeny osvedčených postupov, prenos vedomostí a skúseností a budovanie sietí s cieľom podporiť transformačné procesy a priaznivé rámcové podmienky pre znižovanie emisií skleníkových efektov
  • Budovanie premostenia jednotlivých programov EÚ prostredníctvom budovania kapacít, ako aj rozvoj koncepcií a projektov s cieľom využiť európske fondy na inovatívne a progresívne opatrenia v oblasti klímy

Cieľovými skupinami jednotlivých bilaterálnych a multilaterálnych opatrení sú vlády, samosprávy, občianska spoločnosť, spotrebitelia a podniky. Primárne zameranie bude na spoluprácu s členskými štátmi EÚ v strednej, východnej a južnej Európe.