Diskusiu otvorila Ľubica Šimkovicová, predsedníčka iEPD, na úvod opísala pomenovala hlavné dôvody jej konania a privítala účastníkov.

Ďalej k účastníkom prehovorila štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková, ktorá poskytla základné informácie o tom, ako MDV SR implementuje európsky Green Deal a Renovation Wave na Slovensku. Priorita implementácie na najbližšie obdobie sa kladie na segment verejných stavieb a rodinných domov. V súčasnosti je Plán obnovy a odolnosti zaslaný do Bruselu na pripomienkovanie.

 

Prvá prezentácia, s ktorou vystúpila Ľ. Šimkovicová na tému Rola architektov pri zmene klímy, poukázala na európsku klimatickú agendu a spojitosť s projektom ClimArchiNet. SR i ČR sa zaviazali stať klimaticky neutrálnou ekonomikou do 2050 a súčasne sa obe krajiny zaviazali do roku 2030 znížiť emisie o 55% oproti roku 1990. Prezentovalaznepokojivé čísla o náraste emisií CO2, Za posledný rok narástia koncentrácia emisií CO2 o 0,54 stotín % ! Významným prispievateľom sú budovy, ich výstavba a prevádzka. Aby sme sa za necelých 10 rokov dostali do cieľovej rovinky a dosiahli zníženie o 55%,  v stavebnom sektore musíme začať s budovami.
 

Ďalší rečník T. Vanický, riaditeľ CPD, partner projektu, informoval o Realite v ČR, aké sú závery z Okrúhleho stola, ktorý organizovali v ČR. Z nej vyplynula potreba spustiť či zintenzívniť osvetu/vzdelávanie hlavne v odborných kruhoch s dôrazom na jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Touto metodikou je potrebné osvetu cieliť najmä na odborné cieľové skupiny ( architekti, inžinieri a pod. ). ČKA bude intenzívne spolupracovať pri rozvoji a spracovaní danej témy, a tiež aj pri vzdelávaní svojich členov.
 

P. Pokorný (Pokorny architekti) na tému Stavajme inak ukázal na troch príkladoch ako stavať inak v súlade s modernými zásadami ochrany klímy (verejný,  korporátny a individuálny sektor). Taktiež poukázal na dôležitosť potreby koordinácie noriem a podpory štátu pri návrhu a realizácii architektonických a stavebných myšlienok.

 

O dôležitosti role architekta pri tvorbe a realizácii hovorila N. Vranová (SKA) vo svojej prezentácii Udržateľná architektúra – od obmedzení k príležitostiam. Poukázala najmä na to, že v procese tvorby a následne aj počas celej realizácie je potrebné zamerať sa hlavne na udržanie kontroly nad projektom, výber kompetentných partnerov, a motivovaného klienta. Ukázala 5 príkladov dobrej praxe, ktoré boli ocenené aj v slovenskej architektonickej súťaži CEZAAR.

Aké sú hlavné a Moderné spôsoby využitia energie z OZE  hovoril J. Karaba (SAPI). Poukázal na výhody on site  a off site výroby v budove. Poukázal na nevyhnutnosť implementácie OZE do projektov budov, kedy je častokrat potrebné na splnenie legislatívnych požiadaviek inštalovať už dva typy OZE.

Prvú časť diskusie uzatvoril J. Zamkovský (Priatelia Zeme - CEPA) na tému Koordinácia regionálnej energetiky – garancia systémového princípu k obnove budov. Upozornil na základný problém chýbajúcich kapacít v regiónoch, a to najmä na: nedostatok odborníkov, mizernú všeobecnú energetickú gramotnosť, slabý potenciál, a pod.). Zdôrazňuje nutnosť vypracovať nový plán, ktorý zavedie jednotné postupy, normy, a komplexne zastreší celú problematiku. Následne ju zrozumiteľne posunie až na regionálnu úroveň tak, aby existujúce aj nové odborné kapacity mali k dispozícii jednoznačné materiály o ktoré sa môžu v regióne opierať.

Na začiatku druhej časti vystúpil M. Stohl (HB Reavis) a poukázal na hlavné princípy Uhlíkovo – neutrálnych štvrtí, najmä na znižovanie spotreby energií, manažment vodného hospodárstva, ekologickú dopravu - bicykel, zdieľané vozidlá, ďalej komunitné záhrady, a program financovania. Taktiež na ilustráciu spomenutého odprezentoval zaujímavý príklad z Malmõ, Švédsko.

V čom spočívajú základné výzvy pre slovenské právo na tému Energetická hospodárnosť budov – výzvy pre slovenské právo upozornil Š. Hudák (Poláček&Partners). Prízvukoval najmä nasledovné témy: potreba denníka obnovy budov, passportu budov, zmeny v poisťovníctve, a ďalšie najmä legislatívne úpravy.

Na tému legislatívy a predpisov nadväzovala J. Bendžalová (ENBEE)  s témou Budúcnosť a výzvy v legislatíve o energetickej hospodárnosti budov, a poukázala na základné pravidlá a výzvy na zmeny v legislatíve, ktoré sa priamo aj nepriamo dotýkajú problematike energetickej hospodárnosti budov.

Odbornú diskusiu ukončila moderovaná diskusia spíkrov a účastníkov, a taktiež bol zodpovedaný výber zozbieraných otázok počas diskusie. Zaujímavá diskusia s otázkami sa dotýkala najmä : slovenskej legislatívy, energetickej úspornosti, efektivity vs. pamiatkovej hodnoty, procesu obnovy vs. straty kultúrneho dedičstva, sporov medzi vlastníkmi, všeobecných otázok čo je ekológia a čo lobing, a pod.
 

Pozriete si záznam z okrúhleho stola: